top of page

Algemene Voorwaarden - vandijkkaas.com

 

Op alle overeenkomsten die u sluit met vandijkkaas.com zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 12 februari 2020

 

Inhoudsopgave:

 

Artikel  1.  – Definities

Artikel  2.  – Identiteit van de ondernemer
Artikel  3.  – Toepasselijkheid

Artikel  4.  – Het aanbod
Artikel  5.  – Totstandkoming overeenkomst
Artikel  6.  – Herroepingsrecht

Artikel  7.  – Bedenktijd

Artikel  8.  – Gebruikmaking herroepingsrecht

Artikel  9.  – Verplichtingen vandijkkaas.com bij herroepingsrecht

Artikel 10. – De prijs

Artikel 11. – Garantie en conformiteit

Artikel 12. – Uitvoering overeenkomst/levering

Artikel 13. – Betaling

Artikel 14. – Klachten

Artikel 15. - Persoonsgegevens

Artikel 16. – Tot slot

 

Artikel 1. Definities

 

 • 1. Ondernemer: rechtspersoon die producten op afstand aan consument aanbiedt.     

 • 2. Consument: natuurlijke persoon, die bij vandijkkaas.com een bestelling heeft geplaatst.

 • 3. Overeenkomst: een bestelling, overeenkomst of contract tussen vandijkkaas.com en Consument, inclusief de Algemene Voorwaarden indien van toepassing.

 • 4. Website: vandijkkaas.com en alle bijbehorende sub domeinen.

 • 5. Product: de houten kaasdozen in zijn totaliteit

 • 6. Artikelen: de individuele artikelen in de houten kaasdozen

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

 

Vandijkkaas.com

J. van Dijk Kaashandel

Van der Giessenweg 6h, 2921 LP, Krimpen aan den IJssel
Nederland

E-mailadres: info@vandijkkaashandel.nl
KvK-nummer: 50696688

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 

 • 3.01 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van vandijkkaas.com zijn deze Algemene Voorwaarden voor aankoop van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • 3.02 Indien Consument zelf voorwaarden hanteert die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn deze voor vandijkkaas.com niet bindend.

Artikel 4. Het aanbod

 

 • 3.01 De Consument is zich ervan bewust dat er per artikel in het product verschillende voedingswaardes, ingrediënten en allergenen zitten.

 • 3.02 De ingrediëntendeclaratie, voedingswaarden en allergenen staan vermeld op zowel de individuele artikelen als in de webshop.

 • 3.03 De Consument is bij het sluiten van de overeenkomst zich ervan bewust dat de artikelen in het product een uiterste houdbaarheidsdatum hebben.

 • 3.04 De artikelen in het product kunnen niet geconsumeerd worden na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum die vermeld staat op het product.

 • 3.05 De artikelen in het product moeten gekoeld bewaard worden tot maximaal zeven graden Celsius.

 • 3.06 De artikelen in het product zijn na openen beperkt houdbaar.

 • 3.07 De Consument gaat akkoord met het feit dat de geleverde artikelen kunnen afwijken in het in de webshop gecommuniceerde gewicht.

 

Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst

 

 • 5.01 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod van vandijkkaas.com en het accepteren van de daarbij door vandijkkaas.com gestelde voorwaarden en levertijden.

 • 5.02 Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt vandijkkaas.com langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

 • 6.01 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Dit geldt niet voor vandijkkaas.com producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheidsdatum hebben en voor producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Vandijkkaas.com mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 • 6.02 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  (a) Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Vandijkkaas.com mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  (b) Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  (c) Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  - Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • 6.03 De Consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Vandijkkaas.com mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 • 6.04 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  - Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht.

 • 6.05 Indien vandijkkaas.com de Consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 • 6.06 Indien de vandijkkaas.com de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7. Bedenktijd

 

 • 7.01 Tijdens de bedenktijd, deze gedurende 14 dagen geld, zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij in de winkel ook zou mogen doen.

 

Artikel 8. Gebruikmaking herroepingsrecht

 

 • 8.01 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen vanaf binnenkomst product, doormiddel van e-mail, post of telefonisch contact.

 • 8.02 Binnen een tijdsbestek van 14 dagen zendt de Consument het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

 • 8.03 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

 • 8.04 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 • 8.05 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9. Verplichtingen vandijkkaas.com bij herroeping

 

 • 9.01 vandijkkaas.com vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door vandijkkaas.com in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen bij melding herroepingsrecht.

Artikel 10. De prijs

 

 • 10.01 Alle prijzen en informatie op de website zijn onder voorbehoud van kennelijke programeer- en typefouten.

 • 10.02 Bezorgkosten zijn bij de uiteindelijke totaalprijs in het bestelproces inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan de Consument medegedeeld.

Artikel 11. Garantie en conformiteit

 

 • 11.01 Vandijkkaas.com staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 • 11.02 De garantie die vandijkkaas.com verstrekt, is beperkt tot de garantie die de fabrikant of importeur van het product verstrekt.


Artikel 12. Uitvoering overeenkomst/levering

 

 • 12.01 Uw bestelling wordt verwerkt zodra uw betaling door vandijkkaas.com is ontvangen, vandijkkaas.com stuurt u de producten zo spoedig mogelijk toe overeenkomstig het leverschema.

 • 12.02 Betaling achteraf is enkel mogelijk indien deze betaalmethode tijdens het bestelproces wordt aangeboden.

 • 12.03 Levering van de bestelling geschiedt volgens het leverschema zoals aan de Consument op de webshop is medegedeeld.

 • 12.04 Indien het niet mogelijk is om producten binnen de op de website vermelde leveringstermijn te leveren, stelt vandijkkaas.com consument daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Consument heeft in dat geval de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

 • 12.05 Indien geen levertermijn is afgesproken, zal vandijkkaas.com de producten uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Indien vandijkkaas.com niet binnen deze termijn levert, heeft consument het recht de overeenkomst te ontbinden.

 • 12.06 De bestelling van de Consument wordt bij levering eenmalig aan de Consument aangeboden op het door Consument opgegeven afleveradres en overeenkomstig het leverschema. Na bezorging van de producten, gaat het risico van de producten over op Consument.

 • 12.07 Indien het niet mogelijk is de bestelling bij de Consument op het opgegeven afleveradres af te leveren, kan de bestelling worden aangeboden bij de buren. Wanneer de bestelling bij de buren wordt afgeleverd, gaat het risico van de producten na bezorging over op Consument.

 • 12.08 Indien het niet mogelijk is om de bestelling op het afleveradres van Consument of bij de buren af te leveren, zal de bestelling retour gaan.

 • 12.09 Vandijkkaas.com raadt Consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail te melden.

 

Artikel 13. Betaling

 

 • 13.01 Iedere aankoop dient vooraf voldaan te worden. Goederen worden pas verzonden na verificatie van de door Consument verrichte betaling.

Artikel 14. Klachten

 

 • 14.01 Indien u als Consument een klacht heeft over de afhandeling van uw bestelling of over de dienstverlening, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  Per email:     info@vandijkkaashandel.nl
  Per Post:       J. van Dijk Kaashandel

                        Van der Giessenweg 6h,
                         2921 LP, Krimpen aan den IJssel

         

Bij uw klacht dient u de volgende gegevens te vermelden: bestelnummer, naam, adres en de inhoud van de klacht.

 

 • 14.02 Binnen 14 dagen ontvangt u een antwoord op uw klacht.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

 

 • 15.01 Vandijkkaas.com verwerkt de persoonsgegevens van overeenkomstig de op de website gepubliceerde Privacy Verklaring.

 

Artikel 16. Tot slot

 

 • 14.01 Op overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld met de Europese Klantenrichtlijn.

 • 14.02 Voor zoverre door deze algemene voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

 • 14.03 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan.

 • 14.04 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Schriftelijk valt in deze voorwaarden ook e-mail.

bottom of page